ماده 5

به کارگیری کلیه متخصصین و صاحبان حرفه‌های پزشکی و پیراپزشکی که فاقد مجوز قانونی کار،صادره از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی باشند،در موسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌های مقرر محکوم می‌گردد.‌