ماده 6

صاحبان حرفه‌های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوزهای قانونی کار مندرج در ماده (5) که در محل غیر مجاز به کار مشغول شده‌اند به مجازات‌های مقرر محکوم خواهند شد.