ماده 34

کلیه تولیدکنندگان موظفند برچسب اطلاعاتی بر روی کلیه محصولات و فرآورده‌های تولیدی خود الصاق نمایند و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف (تاریخ مصرف) را نیز روی محصولات،حسب مورد،درج نمایند.تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می‌شود.