ماده 56

کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت ماده(52)از تاریخ اجراء متوقف می‌گردد.