ماده 39

این ماده با توجه به تبصره 5 ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ ضمنی شده است.