ماده واحده

مهلت مقرر در تبصره ماده 4 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363/5/17 مجلس شورای اسلامی به مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون تمدید می‌گردد.