قانون دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1397/09/03

ماده واحده
قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت اجرای آزمایشی آن، دائمی می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده ‌واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در مورخ 1397/03/23 به تایید شورای نگهبان رسید.