قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی – مصوب 1397/03/09

ماده واحده
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت اجرای آزمایشی آن، دائمی می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در مورخ 1397/03/23به تایید شورای نگهبان رسید.