ماده 17

آثار عدم ثبت کشتی
‌در مورد ماده فوق چنانچه کشتی بموقع بثبت نرسد و یا اسناد قبلی بموقع تسلیم نگردد کشتی حق بر افراشتن پـرچم جمهوری اسلامی ایران را نخواهد داشت و‌مالک کشتی بر طبق مقررات ماده 190 این قانون بپرداخت جریمه محکوم و موظف به تسلیم باسناد کشتی می‌باشد.مفاد این ماده در مورد اسناد مفقود‌لازم‌الرعایه نخواهد بود.