ماده 8

تاسیس اداره مرکزی ثبت کشتیها
‌اداره مرکزی ثبت کشتی ها در سازمان بنادر و کشتیرانی تاسیس میگردد.