ماده 184

انواع خسارات دریائی
‌خسارات دریائی بر دو نوع است: خسارات مشترک و خسارات خاص.