ماده 44

حق رهن. ‌
حق رهن شامل اصل مبلغ و بهره آن خواهد بود.