ماده 48

ثبت معاملات رهن کشتی
‌ثبت معاملات رهن کشتی و فک آن بموجب ماده 24 این قانون صورت خواهد گرفت.