ماده 49

حق الثبت معاملات مربوط به کشتی به شرح زیر تعیین می‌شود:
تا 500 تن ظرفیت خالص/ پانزده میلیون (15.000.000) ریال
از 501 تن تا 1000 تن ظرفیت خالص/ بیست میلیون (20.000.000) ریال
از 1001 تن تا 5000 تن ظرفیت خالص/ بیست و پنج میلیون (25.000.000) ریال
از 5001 تن تا 10000 تن ظرفیت خالص/ سی میلیون (30.000.000) ریال
از 10001 تن به بالا ظرفیت خالص/ سی و پنج میلیون (35.000.000) ریال
تبصره1ـ مبالغ مندرج در این ماده بر مبنای نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و تصویب هیات وزیران در هر سال یک بار قابل تعدیل است.
تبصره2ـ سی درصد (30%) از منابع حاصله از اخذ مبالغ فوق به طور مساوی به توسعه و تجهیز حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی اختصاص می یابد. دولت مکلف است هر ساله آنها را در قوانین بودجه سنواتی در ردیف اعتبارات وزارتخانه های ذی ربط پیش بینی نماید.