ماده 84

نگهداری مدارک و اسناد کشتی
فرمانده موظف است همیشه اسناد و مدارک زیـر را در دفتر فرماندهـی کشتـی نگهداری کند:
1ـ سند مالکیت کشتی یا رونوشت مصدق آن
2ـ سند ثبت و تابعیت کشتی
3ـ فهرست کارکنان و خدمه کشتی
4ـ فهرست مسافران کشتی
5 ـ فهرست بار
6 ـ اسناد حمل
7ـ اجازه نامه حرکت کشتی
8 ـ گواهینامه های مربوط به قرنطینه
9ـ گواهینامه های فنی و قانونی
10ـ دفاتر موضوع ماده (83) این قانون
11ـ گواهی ظرفیت
12ـ فهرست حقوق عینی کشتی
13ـ اسناد و گواهینامه های مربوط به معاهداتی که دولت جمهوری اسلامـی ایران به آنها ملحق شده است.
تبصره ـ در مواردی که سند الکترونیک مطمئن وجود داشته باشد، نگهداری نسخه الکترونیک کافی است.