ماده 96 مکرر 2

اختیارات فرمانده درخصوص صدور اعلامیه و گواهی
فرمانده می‌تواند نسبت به صدور اعلامیه ها و گواهی های لازم در ارتباط با کشتی و امور و فعالیت های مربوط به آن مانند اعلامیه ورود کشتی اقدام کند.