ماده 141

اظهار خلاف واقع در مورد ظرفیت کشتی
اگر مالک کشتی یا نماینده مجاز او و یا فرمانده ظرفیت کشتی را بیش از میزان واقعی بمستاجر اظهار کند مسئول جبران هر گونه خسارت خواهد بود.