ماده 122

حمل و نقل دریائی توسط دولت ‌
مقررات این فصل شامل حمل و نقلهای تجاری مذکور در ماده 111 که بوسیله دولت و یا موسسات عمومی انجام می‌گردد نیز خواهد بود.