ماده 176

اجرت یدک‌کش
‌یدک‌کش حق دریافت اجرت برای کمک و یا نجات کشتی و بار آن را که یدک میکشد ندارد مگر در موارد انجام خدمات استثنایی که جزء تعهدات مربوط به قرارداد یدک‌کشی منظور نشده باشد.