ماده 177

کمک کشتی‌های متعلق به یک مالک
‌حق دریافت اجرت کمک و نجات نیز به کشتی‌هایی که متعلق به یک مالک باشد تعلق خواهد گرفت. ‌