ماده 5

ارکان موضوع این قانون به ترتیب عبارتند از:
الف – شورای‌عالی
ب – سازمان
پ – ستاد