ماده 8

سازمان، که پیش از این به‌موجب قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1387/2/31 تشکیل شده بود، مسوولیت یکپارچگی در اعمال مدیریت بحران کشور و ارتقای اثربخشی آن را برعهده دارد.
رئیس سازمان، از میان کسانی که تحصیلات دانشگاهی مرتبط و حداقل هفت‌سال سابقه کار تخصصی در زمینه مدیریت بحران دارند برای یک دوره پنجساله به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات وزیران با حکم رئیس ‌جمهور منصوب می‌شود و با پیشنهاد وزیر کشور و پذیرش رئیس جمهور عزل می‌گردد.
تبصره1- ساختار سازمانی مناسب و متناظر برای وظایف سازمان در سطوح استانی و شهرستانی به ترتیب زیر نظر استاندار و فرماندار، متناسب با حجم وظایف، گستره جغرافیایی، شرایط اقلیمی و حساسیت‌های منطقه‌ای به پیشنهاد سازمان طراحی می‌شود و بعد از طی مراحل قانونی به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور می‌رسد.
تبصره2- رئیس سازمان به ترکیب اعضای شوراهای عالی مشروحه ذیل اضافه می‌شود:
الف – شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع حکم ماده (3) قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22با اصلاحات و الحاقات بعدی
ب – شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست موضوع حکم ماده(2) قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب 1353/3/28 با اصلاحات و الحاقات بعدی
پ – شورای‌عالی آب موضوع حکم ماده (10) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1379/10/6 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ت – شورای عالی بیمه موضوع حکم ماده (10) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران مصوب1350/3/30 با اصلاحات و الحاقات بعدی
تبصره3- عضویت رئیس‌ سازمان در شوراهای عالی موضوع بند «الف» و بند «ت» تبصره (2) این ماده بدون حق رای است.