ماده 26

تصمیمات سازمان و سایر دستگاههای ذی‌ربط مبتنی بر احکام قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1387/2/31 در طول سال‌های 1394 تا زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون تنفیذ می‌شود.