ماده 23

چنانچه فرد یا افرادی که در راستای اجرای این قانون،‌ وظیفه و ماموریتی به آنها محول شده باشد و‌ در انجام وظیفه مرتکب تقصیر شود و از این حیث،‌ صدمه و خسارتی حاصل شود،‌ حسب مورد موجب مسوولیت مدنی و کیفری خواهد بود.