فصل دوم – تعهدات صندوق

ماده 6
صندوق عهده دار انجام تعهدات زیر طبق مقررات این آیین‌نامه است .
الف – پرداخت مستمری بازنشستگی
ب – پرداخت مستمری از کارافتادگی دائم یا موقت
ج – پرداخت مستمری بازماندگان

بخش اول – مستمری بازنشستگی

ماده 7
بیمه شده می تواند در صورت حایز بودن شرایط مندرج در ماده (15) قانون و پرداخت حداقل ده (10) سال حق بیمه دوران وکالت، از مستمری بازنشستگی استفاده کند.
ماده 8
مبلغ مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی ام متوسط درآمد آخرین دو سال پرداخت حق بیمه ضرب در سالهای پرداخت حق بیمه مشروط بر اینکه این مبلغ از صد در صد متوسط مذکور تجاوز نکند.

بخش دوم – مستمری از کار افتادگی کلی

ماده 9
بیمه شدگانی که در دوره اشتغال بر اثر ابتلا به بیماری یا وقوع حوادث دچار ضایعات جسمی یا روحی شده و نتوانند به کار خود ادامه دهند با رعایت شرایط زیر مستمری از کارافتادگی دریافت می دارند:
الف – داشتن حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه متضمن حق بیمه نود (90) روز در آخرین سال قبل ازکارافتادگی .
ب – به تشخیص کمیسیون پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیش از دو سوم توانایی جسمی یا روحی خود را برای کار از دست داده باشند.
ماده 10
میزان مستمری از کار افتادگی کلی عبارت است از یک سی ام متوسط درآمد ماخذ احتساب حق بیمه ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه ضربدر سالهای پرداخت حق بیمه مشروط بر این که این مبلغ از هشتاد درصد متوسط مذکور بیشتر نباشد.
تبصره 1- بیمه شدگانی که کفالت مخارج همسر یا فرزند یا پدر و مادر واجد شرایط خود را برعهده دارند به ازای هر یک از افراد تحت تکفل پنج درصد متوسط ماخذ احتساب مستمری را اضافه دریافت خواهند داشت مشروط بر اینکه جمع اضافات ازبیست درصد مبلغ مذکور تجاوز نکند و در هر حال جمع مستمری و اضافات نیز از هشتاد درصد متوسط درآمد مذکور در این ماده متجاوز نباشد.
تبصره 2- در صورتی که سالهای پرداخت حق بیمه کمتر از دو سال باشد متوسط درآمد مدتی که حق بیمه پرداخت کرده است محاسبه و ماخذ احتساب مستمری از کار افتادگی خواهد بود.
ماده 11
مستمری از کار افتادگی در صورت زوال موجبات عدم توانایی برای اشتغال به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع بند “ب” ماده (9) این آیین نامه قطع خواهد شد.

بخش سوم – مستمری بازماندگان

ماده 12
در صورت فوت بیمه شده باز نشسته یا از کار افتاده، همچنین در صورت فوت بیمه شده ای که حق بیمه یک سال، متضمن پرداخت حق بیمه نود روز در آخرین سال حیات را پرداخته باشد بازماندگان وی (همسر، فرزندان، پدر یا مادر او درصورتی که واجد شرایط مذکور در ماده (20) این آیین نامه باشند) استحقاق دریافت صد در صد مستمری استحقاقی او را به عنوان مستمری بازماندگان خواهند داشت .
تبصره . منظور از مستمری استحقاقی بیمه شده متوفی مستمری حین فوت اوست ، درمورد بیمه شدگانی که در اثر هر نوع حادثه یا بیماری و قبل از برقراری مستمری فوت شوند، مستمری استحقاقی عبارت است از کارافتادگی که طبق این آیین نامه قابل احتساب و پرداخت است .
ماده 13
حق مستمری هر یک از بازماندگان بیمه شده متوفی به شرح زیر است .
الف – میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی (50%) مستمری استحقاقی متوفی است و درصورت تعدد همسر دائم میزان مذکور به تساوی بین آنها تقسیم می شود.
ب – میزان مستمری فرزندان بیمه شده متوفی معادل (25%) مستمری استحقاقی بیمه شده است . درصورتی که هیچ یک از پدر و مادر در قید حیات نباشند سهم فرزندان (50%) است که به نسبت مساوی بین فرزندان تقسیم می شود به هر حال بازمانده یا بازماندگان متوفی از صد در صد مستمری متوفی استفاده خواهند کرد و بیش از صد درصد ممنوع خواهد بود.
ج – میزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمه شده متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی است .
تبصره – مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از چهار پنجم مستمری استحقاقی متوفی تجاوز کند و در صورتی که از این میزان تجاوز کند سهم هر یک از بازماندگان به نسبت تقلیل داده می شود و در این صورت اگر یکی از مستمری بگیران فوت یا فاقد شرایط دریافت مستمری شود سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم بندی مذکور در این ماده افزایش می یابد.