ماده 36

حق تقدم مطالبات ‌
مطالبات مختلف مربوط بیک واقعه همزمان فرض می‌شود. ‌مطالبات ممتاز ناشی از آخرین سفر مقدم بر مطالبات سفرهای قبلی است ولی مطالبات ناشی از یک قرارداد استخدامی که برای چندین سفر منعقد شده‌باشد با مطالبات مربوط بآخرین سفر از حیث امتیاز مساوی خواهد بود. ‌مطالبات مذکور در بندهای ماده 29 که در یک ردیف هستند دارای حقوق ممتاز متساوی میباشند و در صورت عدم کفایت برای تادیه وجوه مطالبات‌به نسبت طلب بین بستانکاران تقسیم خواهد شد. ‌مطالبات مربوط بیک سفر بترتیب مندرج در ماده 29 مشمول حق ممتاز خواهد بود. ‌مطالبات مندرج در هر یک از بندهای 3 و 5 ماده 29 بترتیب عکس تاریخ ایجاد پرداخت خواهد شد.